Definities
In deze cookie verklaring wordt verstaan onder:
– Deze website: de website basvanmeegen.nl.
– Beheerder: Bas van Meegen, de eigenaar en beheerder van de website basvanmeegen.nl, kantoorhoudend in ’s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17285544.
– Bezoeker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de website basvanmeegen.nl.

Algemeen
oor de website basvanmeegen.nl te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik van de bezoeker. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De beheerder spant zich in om informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De beheerder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. De beheerder spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Bas van Meegen of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Bas van Meegen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming van de beheerder.

Deze vrijtekening is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2020.