Definities
In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:
– Deze website: de website basvanmeegen.nl.
– Bas van Meegen: de eigenaar en beheerder van de website basvanmeegen.nl, kantoorhoudend in ’s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17285544.
– Bezoeker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de website basvanmeegen.nl.
– Persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld de naam, de locatiegegeven (IP-adres), het e-mailadres en het telefoonnummer.

Deze website verwerkt persoonsgegevens
In het kader van zijn dienstverlening verwerkt Bas van Meegen persoonsgegevens van de bezoeker. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijze Bas van Meegen de persoonsgegevens van de bezoeker gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens
Bas van Meegen verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Bas van Meegen levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van zijn klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Bas van Meegen dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Bas van Meegen verkrijgt persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld gegevens die je aan Bas van Meegen verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kan Bas van Meegen je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van zijn dienstverlening. De persoonsgegevens die Bas van Meegen verwerkt, bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en overige persoonsgegevens die aan Bas van Meegen worden verstrekt. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog zeven jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kan Bas van Meegen persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Bas van Meegen, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Bas van Meegen aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Bas van Meegen zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Nieuwsbrief (Mailchimp)
Voor de nieuwsbrief correspondentie gebruikt Bas van Meegen Mailchimp als gegevensverwerker. In het kader van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd. De verzamelde informatie zoals naam en e-mailadres van de bezoeker, wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Mailchimp maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover vind je in de privacyverklaring van Mailchimp. Als je onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kun je je hiervoor eenvoudig uitschrijven. Iedere nieuwsbrief van Bas van Meegen bevat een link onderaan waarmee u zich kunt afmelden.

Links
Bas van Meegen kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Bas van Meegen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Bas van Meegen raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt je Bas van Meegen verzoeken om de overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar bas@basvanmeegen.nl. Bas van Meegen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging
Bas van Meegen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bas van Meegen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Bas van Meegen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Bas van Meegen via bas@beeldzaam.nl.

Contact opnemen
Bas van Meegen is te bereiken door te bellen naar 073 522 53 50, te bellen naar 06 539 616 39 óf een e-mail te sturen naar bas@beeldzaam.nl. Alle relevante bedrijfsgegevens vind je hier.

Aanpassingen
De beheerder kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2020.